• O primeiro cuatrimestre consta de catro materias de 6 ECTS e dúas de 3 ECTS. As materias de 6 ECTS cursaranse ao longo de todo o cuadrimestre. 
  • Impartiranse nalgún dos idiomas oficiais de Galicia (Castelán ou Galego), aínda que é recomendable que o alumnado teña coñecementos de inglés para o mellor acceso aos materiais didácticos e bibliografía especializada.