Axudas estatais

Axudas autonómicas

Axudas estatais

Axudas persoas estranxeiras

Outras axudas

Axudas estatais

Convocatoria: Bolsa Xeral do MEFP
 • Prazo: Marzo - Maio 2022
 • Organismo: Ministerio de Educación e Formación Profesional
 • Obxecto: Destinada a persoas que se matriculan na universidade no presente curso académico nunha titulación de máster.
 • Requisitos xerais:  Nacionalidade española ou dun membro da Unión Europea. Non contar cunha títulación igual ou superior para aquela para a que se solicita a bolsa, e matricularse de entre 30 e 60 créditos.
 • Máis información
Convocatoria:  Premio Nacional de Fin de Carreira Universitaria
 • Prazo: 1 mes contado a partir do día seguinte á publicación no «Boletín Oficial del Estado»
 • Organismo: Ministerio de Educación e Formación Profesional
 • Obxecto: distinguir ao estudantado que finalizou con maior brillantez os seus estudos universitarios cun recoñecemento de carácter oficial, que ao mesmo tempo comporte unha asignación económica
 • Requisitos xerais: ter rematados os estudos a un título universitario oficial en centros españois no curso escolar 5 anos anterior ao ano da convocatoria, e ter un mínimo de nota media de 9,00 en titulacióins da rama de Ciencias Sociais e Xurídicas.

 • Máis información

Axudas autonómicas

Convocatoria: Bolsa de inicio de Máster para persoas desempregadas
 • Prazo: Un mes dende a súa publicación no DOG (~Setembro)
 • Organismo: Xunta de Galicia
 • Obxecto: Axudas destinadas a persoas tituladas universitarias en situación de desemprego para a matrícula nun máster universitario oficial nas universidades galegas.
 • Requisitos xerais: atoparse en situación de desemprego, ter rematados os estudos universitarios que dan acceso aos estudos de máster, ter formalizadfo a matrícula  nun máster dun mínimo de 60 créditos, non atoparse nos casos de beneficios e exención de matrícula dos artidgos 11 e 12 do Decreto 103/2021, e non ter gozado antes desta axuda.
 • Máis información
Convocatoria: Bolsa de Excelencia á Mocidade Exterior
 • Prazo: Convocatoria anticipada Xaneiro-Abril e convocatoria ordinaria Xuño-Xullo
 • Organismo: Xunta de Galicia
 • Obxecto: bolsas dirixidas a persoas galegas que residan no estranxeiro e teñan titulación universitaria de grao, licenciatura, arquitectura, enxeñaría, arquitectura técnica ou enxeñaría técnica. 
 • Requisitos xerais: Ter menos de 40 anos, nacionalidade española, residir fóra de España, poder acreditar un mínimo de dous anos de residencia fóra de España inmediatamente anterior  e estar vinculado a Galicia dalgunha das formas requeridas.
 • Máis información
Convocatoria: Premios Fin de Carreira da Xunta de Galicia
 • Prazo: un mes despóis da publicación no DOG (~Abril)
 • Organismo: Xunta de Galicia
 • Obxecto: convocar os premios de fin de carreira para o alumnado que rematou brillantemente os seus estudos universitarios de grao no presente curso académico nas universidades galegas.
 • Requisitos xerais: Ter cursado os estudos nunha universidade galega, rematala titulación no ano previo, ter un expediente académico con media de 8,50 ou superior en ramas de Arte e Humanidades, Ciencias Sociais e Xurídicas.
 • Máis información
Convocatoria: Premio Excelencia Académica Grao Xunta de Galicia
 • Prazo: un mes despóis da publicación no DOG (~Abril)
 • Organismo: Xunta de Galicia
 • Obxecto: convocar os premios de excelencia académica de grao para o alumnado universitario que tivese mellores calificacións no curso académico das universidades do SUG.
 • Requisitos xerais: Non estar en posesión dunha titulación universitaria oficial, nota media superior ou igual a 8,00 e diferentes requisitos en función a se se cursa un grao ou un programa de simultaneidade. 
 • Máis información

Axudas propias das universidades do SUG

Convocatoria: Bolsa para o inicio de estudos en Máster oficial
 • Prazo: un mes despóis da publicación da convocatoria (~Decembro)
 • Organismo: Universidade de Vigo
 • Obxecto: financiar os prezos públicos derivados da matrícula do alumnado que inicia os estudos de máster oficial.
 • Requisitos xerais: nacionalidade española, dalgún país da UE ou de terceiros países que acrediten residir en España. Ter formalizada a matrícula por primeira vez nun máster con 60 créditos, ter nos estudos anteriores unha media mínima de 7,00 e non ter unha titulación universitaria similar ou superior. Tamén existen requisitos económicos e de patrimonio.
 • Máis información
Convocatoria: Bolsas de  estudos de másteres oficiais na UDC
 • Prazo: 30 días hábiles dende o día seguinte á publicación (~Decembro)
 • Organismo: Universidade da Coruña
 • Obxecto: Bolsas de renovación e nova adxudicación para a realización de estudos de másteres oficiais na Universidade da Coruña.
 • Requisitos xerais: non ser beneficiario destas axudas ou outras homologables en anteriores convocatorias, rematar os estudos de grao nos tres anos anteriores á convocatoria, non estar en posesión de título de máster, e contar cun expediente con nota media igual ou superior a 6,00 na rama de Ciencias Sociais e Xurídicas. 
 • Máis información
Convocatoria: Premios á excelencia académica para inicio de estudos de mestrado oficial
 • Prazo: dende o día seguinte a publicarse ata o 30 de Setembro (~Xullo)
 • Organismo: Universidade de Vigo
 • Obxecto: Incentivar a cultura de mérito e a excelencia, a través do recoñecemento ao alumnado cos mellores resultados académicos nos estudos previos ao ingreso nos estudos de mestrado da Universidade de Vigo.
 • Requisitos xerais:  Ter fomalizado a matrícula por primeira vez en estudos de mestrado oficial en centros da Universidade de Vigo ou centros adscritos de titularidade pública que imparten titulación non impartidas en centros propios e obter unha nota media ponderada igual ou superior a 1,00.
 • Máis información
Convocatoria: Premios ao mellor TFG/TFM en Axenda 2030, cooperación ao desenvolvemento e RSU-UVIGO
 • Prazo: dende o día seguinte a publicarse ata o 30 de Setembro (~Xullo)
 • Organismo: Universidade de Vigo
 • Obxecto: O recoñecemento dos traballos de fin de grao e mestrado que se distingan por ser especialmente relevantes en temáticas relacionadas coa Axenda 2030, a cooperación no desenvolvemento e a responsabilidade social, facilitando a gratuidade da matrícula nos estudos que supoñan a continuación dos xa cursados.
 • Requisitos xerais: Ter superado o TFG ou TFM durante o anterior curso académico cunha cualificación igual ou superior a 8,5 e a temática ten que estar relacionada coa Axenda 2030, a cooperación no desenvolvemento ou a responsabilidade social corporativa.
 • Máis información

Axudas para persoas estranxeiras

Convocatoria: Programa ÁFRICA-MED MASTER (AECID)
 • Prazo: Finais de Xaneiro - principios de Febreiro
 • Organismo: Axencia Española de Cooperación Internacional (AECID)
 • Obxecto: Programa de becas para ciudadanos de países de África e Oriente Medio, incluidos nas estratexias bilaterais do V Plan Director da Cooperación Española ou receptores da Axuda Oficial para o Desenvolvemento (AOD).
 • Requisitos xerais: ser nacional dalgún dos países da listaxe, non ser bolseiro da AECID nin da Fundación Carolina dende 2011-2012, posuir a titulación necesaria para cursar os estudos, tramitar á vez a preadmisión no centro de destino, ter coñecementos de español e non atoparse nalgunha das prohibicións sinaladas no artigo 13.2 da Lei Xeral de Subvencións. 
 • Máis información da convocatoria
Convocatoria:Programa MASTER (AECID) 
 • Prazo: Finais de Xaneiro - principios de Febreiro
 • Organismo: Axencia Española de Cooperación Internacional (AECID)
 • Obxecto:  Programa de becas de Máster para funcionarios e persoal integrado nos sistemas públicos de países de América Latina, incluidos nas estratexias bilaterais do V Plan Director da Cooperación Española, e Filipinas. 
 • Requisitos xerais: ser nacional dalgún dos paises da listaxe, non ser bolseiro da AECID nin da Fundación Carolina dende 2011-2012, posuir a titulación necesaria para cursar os estudes, tramitar á vez a preadmisión no centro de destino , ter conocementos de español e non atoparse nalgunha das prohibición sinaladas no artigo 13.2 da Lei Xeral de Subvencións. 
 • Máis información da convocatoria

Outras axudas

Convocatoria: Bolsas Santander progreso
 • Prazo: 30 días hábiles dende o día seguinte á publicación (~Novembro)
 • Organismo: Banco Santander e Universidade da Coruña 
 • Obxecto: Facilitar o acceso á educación superior aos estudiantes cos mellores expedientes académicos de calquera curso de grao ou máster e que recibisen unha bolsa de carácter xeral do Ministerio no presente curso académico.
 • Requisitos xerais: Estar inscrito previamente no Programa de Bolsas Santander Progreso, estar matriculado no presente curso nalgunha das titulacións da UDC, ter concedida a Bolsa Xeral do MEFP e dispor dun dos mellores expedientes académicos do anterior curso.
 • Máis información
Convocatoria: Bolsas de iniciación a investigación de máster da USC
 • Prazo: 10 días naturais desde o día seguinte á publicación desta convocatoria no taboleiro electrónico da USC
 • Organismo: USC e o Banco Santander
 • Obxecto: promover o acceso e a iniciación á investigación para estudantes que formalizaran a matrícula nun máster oficial da USC que demostraron un alto nivel de rendemento académico no grao, a través dun plan de formación básica en investigación centrado nun traballo de investigación supervisado.
 • Requisitos xerais: Ter formalizado a matrícula nun máster oficial da USC no presente curso académico e non percibir ningunha axuda económica/bolsa incompatible.
 • Máis información
Convocatoria: Premios Valedora do Pobo
 • Prazo: a partir do día seguinte da publicación da resolución no DOG e ata a data establecida. (~Marzo-Outubro)
 • Organismo: Valedora do Pobo
 • Obxecto: Regular a concesión dos premios Valedora do Pobo aos mellores TFG e TFM en materia de igualdade e dereitos das mulleres.
 • Requisitos xerais: os traballos deben ser orixinais e destacar polo seu elevado valor científico académico, non poden ter sido publicados (agás no repositorio institucional da universidade correspondente), deben ter sido lidos, defendidos ou xulgados e os dereitos non poden estar cedidos a terceiros.
 • Mais información
  Convocatoria: Premio Fundación Banco Sabadell a la Investigación Económica
  • Prazo: 31 Xaneiro- 31 Marzo
  • Organismo: Banco Sabadell
  • Obxecto: incentivar e recoñecer o traballo dos investigadores españois nos campus de coñecemento económico, empresarial e socila, e contribuir ao análise e formulación de alternativas que promovan o benestar social.
  • Requisitos xerais: ser investigador español de ata 40 anos a 31 de decembro do ano anterior da convocatoria(ampliable ata un ano por cada fillo se se produciu interrupción na carreira por permisos de maternidade/paternidade) e ter centrada a súa investigación no campus da economía.
  • Máis información