Para que un estudante poida obter reflexo na expedición do seu título de ter realizado un itinerario, debe cursar polo menos catro das seis materias ofertadas no itinerario correspondente, podendo completar o seu expediente con calquera materia optativa do resto de especialidades.

Os itinerarios ofertados son os seguintes:

Itinerario 1.1        Itinerario 2.1        Itinerario 3.1        Itinerario 4.1

· A especialidade 4 está especialmente recomendada para os estudantes que teñen unha clara intención de seguir estudos de doutoramento, o que non exclúe que os que cursen as especialidades 1, 2 ou 3 o poidan facer tamén.

· As materias cursaranse preferiblemente de xeito secuencial en grupos de dúas, en secuencias de catro semanas durante o segundo cuadrimestre.