O usuario que accede e usa esta páxina web coñece e acepta as condicións xerais aquí redactadas, e as modificacións que se produzan, debendo acceder periodicamente a estas para o seu coñecemento.

A páxina web comprende os textos, gráficos, imaxes, vídeos, sons, debuxos, fotografías e software incluídos na mesma, xa sexan susceptibles ou non de propiedade intelectual.

PRIMEIRA.- Titular da web

O MÁSTER EN ECONOMÍA, creado no seo da UNIVERSIDADE DE VIGO, con domicilio social en  Facultade de Ciencias Económicas e  Empresariais - Campus de Vigo, 36310, Vigo, España, a efectos de notificacións, con  CIF  Q-8650002 B, e pode ser contactada a través da dirección de correo electrónico mastereconomia@uvigo.es.

SEGUNDA.- Obxecto da web

MÁSTER EN ECONOMÍA pon a disposición do público (en diante USUARIOS), que acceda ao dominio,  http:// mastereconomia.gal/ (en diante WEB), información e datos (en diante CONTIDOS), mediante unha web de carácter informativo.

TERCEIRA.- Acceso á web

O acceso e uso da WEB polos USUARIOS é gratuíto, sen previa autorización, subscrición ou rexistro.

O acceso e uso  dos USUARIOS a esta WEB non implica ningunha obriga sobre a calidade e velocidade do acceso por parte de MÁSTER EN ECONOMÍA, que poderá modificar as condicións de acceso ou suspender o acceso á WEB, ou a parte da WEB, sen previo aviso, non responsabilizándose a MÁSTER EN ECONOMÍA das consecuencias, danos e prexuízos ocasionados pola modificación do acceso e a suspensión da WEB.

O hardware e software necesarios para acceder á WEB serán por conta dos USUARIOS. O MÁSTER EN ECONOMÍA non será responsable do funcionamento nin das consecuencias destes, nin dos dereitos de uso ou licenzas requiridos para a súa utilización.

Tampouco será responsable o MÁSTER EN ECONOMÍA de ningunha anomalía, mal funcionamento, deterioro, borrado de datos ou software que se produza nos equipos ou sistemas dos USUARIOS, como consecuencia directa ou indirecta do acceso ou intento de acceso á WEB.

O servizo prestado por MÁSTER EN ECONOMÍA mediante a súa WEB é por tempo indefinido, sen prexuízo de poder suspenderse ou cancelarse esta sen previo aviso.

CUARTA.- Contidos da web

Os CONTIDOS da WEB son proporcionados por MÁSTER EN ECONOMÍA.

O idioma utilizado por MÁSTER EN ECONOMÍA na WEB será o galego, sen prexuízo da utilización doutras linguas, nacionais ou autonómicas. MÁSTER EN ECONOMÍA non se responsabiliza da non comprensión ou entendemento do idioma da WEB polos USUARIOS, nin das súas consecuencias.

MÁSTER EN ECONOMÍA poderá modificar os CONTIDOS sen previo aviso, así como suprimir e cambiar estes dentro da WEB, e a forma en que se accede a estes, sen xustificación algunha e libremente, non responsabilizándose das consecuencias que os mesmos poidan ocasionar aos USUARIOS.

Son propiedade de MÁSTER EN ECONOMÍA todos os dereitos de propiedade industrial e intelectual da WEB, así como dos CONTIDOS que alberga. Calquera uso da WEB ou os seus CONTIDOS deberá ter un carácter exclusivamente particular. Está reservado exclusivamente a MÁSTER EN ECONOMÍA calquera outro uso que supoña a copia, reprodución, distribución, transformación, comunicación pública ou calquera outra acción similar, de todo ou parte dos CONTIDOS da páxina WEB, así como desta mesma, polo que ningún USUARIO poderá levar a cabo estas accións sen a autorización previa e por escrito de MÁSTER EN ECONOMÍA.

Prohíbese o uso dos CONTIDOS da WEB para promocionar, contratar ou divulgar publicidade ou información propia ou de terceiras persoas sen a autorización de MÁSTER EN ECONOMÍA nin remitir publicidade ou información valéndose para iso dos servizos ou información que se poñen a disposición dos USUARIOS, independentemente de se a utilización é gratuíta ou non.

As ligazóns ou  hiperenlaces que incorporen terceiros nas súas páxinas web, dirixidos a esta WEB, serán para a apertura da páxina WEB completa, non podendo manifestar, directa ou indirectamente, indicacións falsas, inexactas ou confusas, nin incorrer en accións desleais ou ilícitas en contra de MÁSTER EN ECONOMÍA.

MÁSTER EN ECONOMÍA non se fai responsable da fiabilidade e rapidez dos  hiperenlaces que se incorporen na WEB para a apertura doutras. MÁSTER EN ECONOMÍA non garante a utilidade destas ligazóns, nin se responsabiliza dos contidos ou servizos aos que poidan acceder os USUARIOS por medio destas ligazóns, nin do bo funcionamento destas webs.

QUINTA.- Usuarios da web

Os Usuarios que accedan á WEB de MÁSTER EN ECONOMÍA farano conforme á Lei, e obríganse en todo momento a non acceder á WEB e aos CONTIDOS de forma contraria á establecida e/ou con fins ilícitos, lesivos de dereitos e liberdades de terceiros, ou que poidan danar, deteriorar, saturar ou retardar a WEB, en prexuízo de MÁSTER EN ECONOMÍA ou de terceiros Usuarios.

Os Usuarios non farán uso dos CONTIDOS da WEB de forma contraria á Lei, (especialmente á Lei de Propiedade Intelectual e Industrial) usos e costumes e orde público, nin copiarán, distribuirán, difundirán, transformarán, modificarán ou manipularán estes.

MÁSTER EN ECONOMÍA non dispón na súa WEB de produtos ou servizos a disposición dos Usuarios onde estes deban introducir calquera tipo de contido ou información, como poden ser grupos de noticias, chat, foros ou outros de carácter similar.

O acceso aos CONTIDOS da WEB por parte dos USUARIOS será baixo a súa total responsabilidade non podendo repercutir a MÁSTER EN ECONOMÍA calquera consecuencia derivada directa ou indirectamente do acceso á WEB, xa sexa de ámbito físico, lóxico, moral ou persoal.

MÁSTER EN ECONOMÍA poderá responsabilizar aos Usuarios que facendo un mal uso da WEB causasen danos ou prexuízos a terceiras persoas, así como dos posibles virus ou programas informáticos, que puidesen introducir, xerar, aloxar na WEB, e deterioren ou poidan deteriorar tanto os CONTIDOS como o bo funcionamento desta, así como os equipos, sistemas e programas dos Usuarios da WEB.

MÁSTER EN ECONOMÍA poderá dirixirse contra os Usuarios sobre todas as reclamacións, indemnizacións, multas ou sancións administrativas que recaesen sobre MÁSTER EN ECONOMÍA e sexan responsabilidade directa ou indirecta dalgún USUARIO dos CONTIDOS ou servizos da WEB.

Todos os Usuarios que coñezan algunha actuación que estea a deteriorar ou poida deteriorar o bo funcionamento da WEB de MÁSTER EN ECONOMÍA, modificar ou alterar os CONTIDOS desta, deberán comunicalo inmediatamente a MÁSTER EN ECONOMÍA.

SEXTA.- Ligazóns á canle de MÁSTER EN ECONOMÍA  noutras plataformas e redes sociais

MÁSTER EN ECONOMÍA pon a disposición dos USUARIOS, a través de diferentes ferramentas e aplicacións, medios de ligazón que permiten aos USUARIOS acceder ás canles e páxinas do sitio web que MÁSTER EN ECONOMÍA mantén en diferentes plataformas e redes sociais pertencentes e/ou xestionadas por terceiros (p. ex.  LinkedIn, Facebook, etc.). A inclusión destas ligazóns na WEB ten por único obxecto facilitar aos USUARIOS o acceso ás devanditas canles nas diferentes plataformas e redes sociais.

O establecemento destas aplicacións non implica a existencia de relación algunha entre MÁSTER EN ECONOMÍA e o titular, fabricante ou distribuidor da plataforma enlazada, como tampouco a aceptación e aprobación por parte de MÁSTER EN ECONOMÍA dos seus contidos e/ou servizos, sendo o seu titular, fabricante ou distribuidor o único responsable dos mesmos.

En ningún caso MÁSTER EN ECONOMÍA comparte con Facebook, Twitter ou calquera outra rede social que se incorpore no futuro ningún tipo de información privada sobre os seus USUARIOS, sendo a súa única finalidade a establecida no presente Aviso Legal, así como na Política de Privacidade da WEB. Neste sentido, toda a información que o propio usuario desexe proporcionar a estas plataformas será baixo a súa propia responsabilidade, non intervindo MÁSTER EN ECONOMÍA no devandito proceso.

A activación e uso destas aplicacións pode comportar a identificación e autenticación do usuario (login/contrasinal) nas plataformas correspondentes, completamente externas á WEB e fóra do control de MÁSTER EN ECONOMÍA. Ao acceder ás devanditas redes externas, o usuario ingresa nunha contorna non controlada por MÁSTER EN ECONOMÍA, polo que MÁSTER EN ECONOMÍA non asumirá ningunha responsabilidade sobre a configuración de seguridade das devanditos contornas.

Dado que MÁSTER EN ECONOMÍA non ten control algún sobre o contido aloxado nas devanditas canles, o USUARIO recoñece e acepta que MÁSTER EN ECONOMÍA non asume responsabilidade algunha polo contido nin polos servizos aos que o usuario poida acceder nas devanditas páxinas, nin por calquera contido, produto, servizo, publicidade, nin material dispoñible nos mesmos. Por este motivo, o usuario debe extremar a prudencia na valoración e utilización da información, contidos e servizos existentes nas canles enlazadas, e na información propia ou de terceiros que queira compartir nas devanditas canles.

SÉTIMA.- Condicións xerais de uso de perfís sociais

Con estas Condicións Xerais de Uso MÁSTER EN ECONOMÍA pretende que todos os USUARIOS finais coñezan cales son os seus dereitos e obrigacións desde o momento en que visitan os seus perfís sociais en Facebook, Twitter, e/ou en calquera rede social análoga.

Do mesmo xeito, MÁSTER EN ECONOMÍA informa os USUARIOS sobre os seus dereitos e obrigacións en relación cos contidos expostos a través dos seus perfís sociais, logotipos e marcas utilizadas, así como as responsabilidades que poden derivarse do uso do servizo.

MÁSTER EN ECONOMÍA está profundamente comprometido con que o servizo funcione correctamente e conforme ás condicións acordadas cos USUARIOS. Con todo, en ocasións, é posible que se produzan (especialmente pola intervención de terceiros mal intencionados) situacións das que se puidesen derivar responsabilidades.

Neste sentido, a continuación indícanse aquelas situacións, a título  enunciativo pero non  limitativo, nas que MÁSTER EN ECONOMÍA non se fai responsable das actuacións dos USUARIOS, asumindo estes todas as responsabilidades que puidesen derivarse:

  • No caso de que apareza publicada na rede social calquera información que non fose publicada ou compartida por parte de MÁSTER EN ECONOMÍA, ou que no seu caso fose publicada por un terceiro alleo.
  • No caso de que a rede social non se atope operativa por razóns técnicas imputables ao propietario da propia plataforma, terceiros ou causas imprevisibles ou de forza maior, sendo estas circunstancias responsabilidade da rede social, ou no seu caso do terceiro.
  • No caso de que a rede social modifique as súas condicións xerais de uso, políticas de privacidade ou modo de funcionamento, sendo estas circunstancias responsabilidade da rede social.
  • No caso de que o usuario almacene, difunda, publique ou distribúa na rede social calquera tipo de material difamatorio, inxurioso, discriminatorio, que incite á violencia ou que sexa contrario á moral, a orde pública, os dereitos fundamentais, as liberdades públicas, a honra, a intimidade ou a imaxe de terceiros.
  • No caso de que o usuario utilice a rede social para introducir datos, virus ou código malicioso nos equipos de MÁSTER EN ECONOMÍA ou de calquera outro usuario.
  • No caso de que calquera dos contidos accesibles a través dos perfís sociais de MÁSTER EN ECONOMÍA fose contrario á normativa vixente, este comprométese a proceder á súa retirada inmediata, tan pronto teña coñecemento desta situación.

MÁSTER EN ECONOMÍA non se compromete a informar os usuarios cando os seus comentarios e publicacións sexan obxecto de edición e/ou moderación; con todo, poderá advertir e tomar as medidas oportunas para suspender e expulsar aos usuarios que envíen contido inapropiado periódica e sistematicamente. Aos usuarios que leven a cabo as mencionadas condutas en máis dunha ocasión, sendo suspendidos ou expulsados do servizo con anterioridade, poderáselles impedir o uso do perfil social con carácter indefinido, supoñendo isto a expulsión definitiva do programa e o bloqueo permanente do usuario.

Así mesmo, MÁSTER EN ECONOMÍA non garante a veracidade, fiabilidade, vixencia ou integridade do contido de terceiros que contén o seu perfil social ou calquera sitio enlazado. MÁSTER EN ECONOMÍA non é responsable do contido dos sitios web non operados por MÁSTER EN ECONOMÍA.

MÁSTER EN ECONOMÍA recomenda aos usuarios que actúen con cautela, sentido común e sensatez ao utilizar o seu perfil social e que avalíen minuciosamente a veracidade, vixencia, integridade e pertinencia da información publicada a través do mesmo para os seus fins. Toda decisión que os usuarios adopten baseándose na devandita información correrá estritamente pola súa conta e risco.

O usuario, unha vez comece a seguir os perfís sociais de MÁSTER EN ECONOMÍA, poderá publicar comentarios, ligazóns, imaxes, fotografías ou calquera outro tipo de contido, segundo as condicións da propia rede social. O usuario, en todos os casos, debe ser o titular dos mesmos, gozar dos dereitos de explotación de propiedade intelectual ou contar co consentimento dos terceiros afectados.

O usuario que decida compartir contidos no perfil social de MÁSTER EN ECONOMÍA, debe ser consciente de que as súas publicacións serán accesibles e por tanto coñecidas polos outros usuarios, polo que el mesmo será o único responsable dos mesmos, así como das implicacións que isto puidese ter para a súa privacidade.

MÁSTER EN ECONOMÍA utilizará os seus perfís nas redes sociais para publicitar os seus propios servizos. En todo caso, se MÁSTER EN ECONOMÍA decidise tratar os seus datos de contacto (perfil de usuario da rede social e/ou correo electrónico) para realizar accións directas de prospección comercial, será sempre cumprindo coas esixencias legais da Lei Orgánica de Protección de Datos e Garantía dos Dereitos Dixitais e da Lei de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico.

Non terá consideración de publicidade o feito de recomendar a outros usuarios os perfís sociais de MÁSTER EN ECONOMÍA para que tamén eles poidan estar informados da súa actividade.

No caso de que calquera detecte algún tipo de contido contrario á normativa vixente ou que pode ser daniño para os usuarios, MÁSTER EN ECONOMÍA roga que se lle notifique con moita brevidade.

O usuario pode acceder en todo momento ás políticas de privacidade da propia rede social, así como configurar o seu perfil para garantir a súa privacidade.

Para respostas a preguntas, queixas ou reclamacións, consúltese o sitio web corporativo de MÁSTER EN ECONOMÍA, onde están dispoñibles as canles de información pertinentes.

OITAVA.- Lexislación aplicable e xurisdición

As controversias que puidesen xurdir entre MÁSTER EN ECONOMÍA e as persoas usuarias deste servizo sobre a interpretación ou a aplicación das presentes condicións ou, en xeral, sobre o uso do mesmo serán competencia dos xulgados españois e rexeranse pola lexislación española.