RESPONSABLE DO TRATAMENTO

 • Titular: MÁSTER EN ECONOMÍA da UNIVERSIDADE DE VIGO
 • Domicilio social: Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais - Campus de Vigo, 36310, Vigo, España
 • CIF: Q-8650002 B
 • Teléfono: 986 81 87 41
 • E-mail: mastereconomia@uvigo.es  

CATEGORIA DE DATOS E FINALIDADE DO TRATAMENTO

MÁSTER EN ECONOMÍA trata as seguintes categorías de datos:

 • Datos identificativos: nome, dirección de correo electrónico, teléfono e comentario.

MÁSTER EN ECONOMÍA trata as categorías de datos anteriormente mencionadas coas seguintes finalidades:

 • Xestionar a petición ou consulta que realice.
 • Remitir periodicamente comunicacións electrónicas sobre servizos, eventos e noticias relacionadas coa nosa actividade profesional, salvo que se indique o contrario ou o usuario se opoña ou revogue o seu consentimento.

Os datos persoais solicitados son obrigatorios, de tal forma que a negativa para fornecelos suporá a imposibilidade de levar a cabo a prestación dos servizos contratados.

O usuario garante que os datos achegados son verdadeiros, exactos, completos e actualizados, sendo responsable de calquera dano ou prexuízo, directo ou indirecto, que puidese ocasionarse como consecuencia do incumprimento de tal obriga. No caso de que o usuario facilite datos de terceiros, manifesta contar co consentimento dos mesmos e comprométese a trasladarlle a información contida nesta cláusula, eximindo a MÁSTER EN ECONOMÍA de calquera responsabilidade neste sentido.

DURACIÓN

MÁSTER EN ECONOMÍA conservará os datos persoais dos usuarios unicamente durante o tempo necesario para a realización das finalidades para as que foron recollidos, mentres non revogue os consentimentos outorgados. Posteriormente, en caso de ser necesario, manterá a información bloqueada os prazos legalmente establecidos.

MEDIDAS DE SEGURIDADE

MÁSTER EN ECONOMÍA adoptou todas as medidas legalmente requiridas para a protección de datos persoais; así mesmo, implantou todos os dispositivos técnicos ao seu alcance para evitar a perda, o mal uso, a alteración, o acceso ou o roubo dos datos persoais facilitados polos usuarios da Web.

LEXITIMACION PARA O TRATAMENTO DOS SEUS DATOS

A lexitimación por parte de MÁSTER EN ECONOMÍA para levar a cabo o tratamento dos datos dos usuarios é a propia contestación á súa petición.

DESTINATARIOS DOS SEUS DATOS

Informámoslle que determinados datos, non marco dá normativa vixente ou dá relación contractual que manteña con MÁSTER EN ECONOMÍA, poderán ser comunicados a:

 • O Profesorado da Universidade de Santiago de Compostela e da Universidade da Coruña, así como outros profesionais do ámbito a tratar para a execución dos servizos contratados, alleos ó sistema universitario galego.

DEREITOS DOS USUARIOS

Pode enviarnos un escrito a MÁSTER EN ECONOMÍA, Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais - Campus de Vigo, 36310, Vigo, España, ou a través da dirección de correo electrónico mastereconomia@uvigo.es, solicitando, en calquera momento e de maneira gratuíta, achegando unha fotocopia dun documento identificativo válido, os seguintes dereitos:

 • Revogar os consentimentos outorgados.
 • Acceder aos seus datos persoais.
 • Rectificar os datos inexactos ou incompletos.
 • Solicitar a supresión dos seus datos cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos.
 • Obter de MÁSTER EN ECONOMÍA a limitación do tratamento dos datos cando se cumpra algunha das condicións previstas na normativa de protección de datos.
 • En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular ao tratamento dos seus datos, os interesados poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos. MÁSTER EN ECONOMÍA deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos, ou no exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.
 • Solicitar a portabilidade dos seus datos.
 • En todo caso, a persoa interesada poderá dirixir a súa solicitude ao delegado de protección de datos no correo electrónico dpd@uvigo.gal.

Dirixirse ante a Axencia Española de Protección de Datos, cando o interesado considere que a MÁSTER EN ECONOMÍA vulnerou os dereitos que lle son recoñecidos pola normativa aplicable en protección de datos.