Prácticas en empresa

Realizaranse en empresascentros de investigación e institucións públicas e privadas coas que se estableza o correspondente convenio.

Desenvolveranse baixo a supervisión dun titor académico e outro titor na empresa ou institución onde se realicen.

Obxectivos
  • Identificar o contexto e entender os procesos que se abordan no seo e na contorna da empresa ou institución onde se desenvolve a práctica.
  • Diferenciar as distintas tarefas, desenvolver a capacidade de integrarse en equipos multidisciplinares e organizar o traballo encomendado.
  • Apreciar o valor da experiencia ligada á práctica e valorar as capacidades propias de adaptación, de achegar enfoques ou ideas orixinais e de ter un espírito crítico e positivo.
Actividades formativas
  • Presenciais: 140 horas
  • Non presenciais: 10 horas (realización dunha memoria que recolla as actividades desenvolvidas na práctica).
Sistema de avaliación
  • Informe dos titores (25-75%)
  • Memoria de actividades (25-75%)