ITINERARIO 4

Carácter: optativa

ECTS: 3


Docentes: 

 • Aitor Calo (UDC)
 • Eduardo L.Giménez (UVigo)
 • Fidel Castro Rodríguez (UVigo)

Obxectivos

 • Coñecer os conceptos e instrumentos básicos da asignación de recursos en mercados caracterizados por asimetrías informacionales.
 • Identificar os aspectos esenciais das poxas como mecanismo de asignación de recursos e os problemas derivados da selección adversa e o risco moral, así como os remedios a estes problemas nunha ampla variedade de contextos.
 • Valorar a importancia da información nas relacións contractuais.

Contidos

 • Tempo, incerteza e risco
 • Asimetrías na información dos axentes
 • Incentivos, eficiencia e benestar social
 • Comportamento estratéxico
 • Deseño de mecanismos

Metodoloxía docente 

 • Actividades introductorias
 • Sesións maxistrais
 • Resolución de problemas
 • Seminarios
 • Estudos de caso
 • Resolución de problemas e exercicios de forma autónoma
 • Prácticas autónomas a través de TIC

Actividades formativas

 • Presenciais (actividades que requiren asistencia, que pode ser por métodos telemáticos): 15 horas
 • Non presenciais (actividades a realizar de forma autónoma polo alumnado): 60 horas

Sistema de avaliación

 • Proba oral ou escrita (25-75%)
 • Observación sistémica (25-75%)

Outra información relevante

Requírense coñecementos de inglés, especialmente na comprensión lectora, xa que unha parte do material que se facilitará ao alumno está nesta lingua. Algunhas actividades poden desenvolverse en inglés.