Carácter: obrigatoria

ECTS: 6


Docentes

 • Benito Pérez (UDC)
 • Fco.Javier García Cutrín (UVigo)
 • Juan Carlos Pardo-Fernández (UVigo)
 • María José Pereira (UDC)
 • Mercedes Tato (USC)
 • Xesús Pereira López (USC)

Obxectivos

 • Comprender as ferramentas matemáticas e estatísticas básicas, necesarias para a formalización do comportamento económico.
 • Adquirir habilidades na procura, identificación e interpretación de fontes de información económica relevante e o seu contido.
 • Adquirir a capacidade de formular modelos simples de relación das variables económicas baseada no manexo de instrumentos técnicos.
 • Aprender a avaliar utilizando técnicas empíricas as consecuencias de distintas alternativas de acción e seleccionar as máis idóneas.
 • Fomentar a actitude crítica e autocrítica
 • Manexar a formulación e resolución de distintos problemas de optimización estática e dinámica.
 • Coñecer os métodos estatísticos

Contidos

 • Estatística descritiva
 • Probabilidade, Variables aleatorias
 • Inferencia estatística
 • Inferencia sobre os parámetros. Bondade de axuste. Predición. Extensións do modelo
 • Análise convexo
 • Optimización estática E
 • Ecuacións en diferenzas e ecuacións diferenciais
 • Optimización dinámica
 • Manexo de distintos paquetes de software estatístico e matemático

Metodoloxía docente 

 • Actividades introductorias
 • Sesións maxistrais
 • Resolución de problemas
 • Seminarios
 • Estudos de caso
 • Resolución de problemas e exercicios de forma autónoma
 • Prácticas autónomas a través de TIC

Actividades formativas

 • Presenciais (actividades que requiren asistencia, que pode ser por métodos telemáticos): 30 horas
 • Non presenciais (actividades a realizar de forma autónoma polo alumnado): 120 horas

Sistema de avaliación

 • Proba oral ou escrita (25-75%)
 • Observación sistémica (25-75%)

Outra información relevante

Requírense coñecementos de inglés, especialmente na comprensión lectora, xa que unha parte do material que se facilitará ao alumno está nesta lingua. Algunhas actividades poden desenvolverse en inglés.