ITINERARIO 4

Carácter: optativa

ECTS: 3


Docentes: 

 • Baltasar Manzano (UVigo)
 • Eduardo L.Giménez (UVigo)
 • Manuel Gómez (UDC)
 • Stéphane Bouché (UVigo)

Obxectivos

 • Ensinar ao alumnado para manexar modelos macroeconómicos dinámicos, como ferramenta básica para analizar problemas macroeconómicos. En particular prestarase especial atención á especificación, resolución e simulación deste tipo de modelos.
 • Resolución e simulación deste tipo de modelos.
 • Fomentar no estudante unha actitude proactiva, a capacidade de traballar en grupo, á adquisición de responsabilidades, así como á habilidade para argumentar e expresarse de forma coherente e inteligible xa sexa na elaboración dun texto escrito ou na exposición pública dous resultados dun estudo concreto.

Contidos

 • Modelo básico de horizonte infinito
 • Modelo de xeracións solapadas
 • Aplicacións

Metodoloxía docente 

 • Actividades introductorias
 • Sesións maxistrais
 • Resolución de problemas
 • Seminarios
 • Estudos de caso
 • Resolución de problemas e exercicios de forma autónoma
 • Prácticas autónomas a través de TIC

Actividades formativas

 • Presenciais (actividades que requiren asistencia, que pode ser por métodos telemáticos): 15 horas
 • Non presenciais (actividades a realizar de forma autónoma polo alumnado): 60 horas

Sistema de avaliación

 • Proba oral ou escrita (25-75%)
 • Observación sistémica (25-75%)

Outra información relevante

Requírense coñecementos de inglés, especialmente na comprensión lectora, xa que unha parte do material que se facilitará ao alumno está nesta lingua. Algunhas actividades poden desenvolverse en inglés.