ITINERARIO 1

Carácter: optativa

ECTS: 3


Docentes: 

 • Paolo Rungo (UDC)

Obxectivos

 • Coñecer o marco institucional da economía.
 • Identificar e anticipar problemas económicos relevantes nos ámbitos público e privado
 • Desarrollar a capacidade de elaborar medidas de política económica para alcanzar uns obxectivos dados.
 • Mellorar a capacidade de xerar reflexións propias sobre problemas de natureza económica e os seus efectos sociais e éticos.
 • Fomentar a actitude crítica e autocrítica

Contidos

 • Xestión pública para resultados
 • Avaliación de políticas públicas – marco conceptual
 • Elementos dunha avaliación
 • Metodoloxías aplicadas á avaliación de políticas
 • Indicadores de desempeño, liña basee e metas
 • Avaliación de deseño
 • Avaliación de procesos
 • Avaliación da xestión
 • Avaliación de resultados
 • Introdución á avaliación de impacto
 • Sistemas de Información para a avaliación

Metodoloxía docente 

 • Actividades introductorias
 • Sesións maxistrais
 • Resolución de problemas
 • Seminarios
 • Estudos de caso
 • Resolución de problemas e exercicios de forma autónoma
 • Prácticas autónomas a través de TIC

Actividades formativas

 • Presenciais (actividades que requiren asistencia, que pode ser por métodos telemáticos): 15 horas
 • Non presenciais (actividades a realizar de forma autónoma polo alumnado): 60 horas

Sistema de avaliación

 • Proba oral ou escrita (25-75%)
 • Observación sistémica (25-75%)

Outra información relevante

Requírense coñecementos de inglés, especialmente na comprensión lectora, xa que unha parte do material que se facilitará ao alumno está nesta lingua. Algunhas actividades poden desenvolverse en inglés.