Carácter: obrigatoria

ECTS: 6


Docentes

 • Francisco Xavier Lores Insúa (USC)
 • Guillermo Iglesias (UDC)
 • Juan García Cebro (UDC)
 • Roberto Bande Ramudo (USC)
 • Stéphane Bouché (UVigo)

Obxectivos

 • Coñecer os indicadores económicos da economía, o sector público e o sector exterior.
 • Adquirir habilidade para a procura, identificación e interpretación de fontes de información económica e financeira relevante

Contidos

 • Ferramentas básicas para a análise da contorna económica
 • Principais variables agregadas
 • Crecemento

Metodoloxía docente 

 • Actividades introductorias
 • Sesións maxistrais
 • Resolución de problemas
 • Seminarios
 • Estudos de caso
 • Resolución de problemas e exercicios de forma autónoma
 • Prácticas autónomas a través de TIC

Actividades formativas

 • Presenciais (actividades que requiren asistencia, que pode ser por métodos telemáticos): 30 horas
 • Non presenciais (actividades a realizar de forma autónoma polo alumnado): 120 horas

Sistema de avaliación

 • Proba oral ou escrita (25-75%)
 • Observación sistémica (25-75%)

Outra información relevante

Requírense coñecementos de inglés, especialmente na comprensión lectora, xa que unha parte do material que se facilitará ao alumno está nesta lingua. Algunhas actividades poden desenvolverse en inglés.