Carácter: obrigatoria

ECTS: 3


Docentes

 • Andrés Faíña (UDC)
 • Eduardo L.Giménez (UVigo)
 • Fernando del Río Iglesias (USC)
 • Gonzalo Caballero Míguez (UVigo)
 • José F Teixeira Bautista (UVigo)
 • Xosé C Arias Moreira (UVigo)

Obxectivos

 • Identificar os elementos diferenciadores das principais escolas na historia do pensamento económico e o papel das institucións na economía.
 • Analizar os principais elementos do marco institucional e avaliar a súa incidencia na Economía e Política.
 • Apreciar e sensibilizar sobre a importancia das institucións e os valores de xustiza e equidade.

Contidos

 • Evolución do pensamento económico: principais escolas e referentes.
 • Análise institucional, Economía e Política.
 • Política, Democracia e Valores

Metodoloxía docente 

 • Actividades introductorias
 • Sesións maxistrais
 • Resolución de problemas
 • Seminarios
 • Estudos de caso
 • Resolución de problemas e exercicios de forma autónoma
 • Prácticas autónomas a través de TIC

Actividades formativas

 • Presenciais (actividades que requiren asistencia, que pode ser por métodos telemáticos): 15 horas
 • Non presenciais (actividades a realizar de forma autónoma polo alumnado): 60 horas

Sistema de avaliación

 • Proba oral ou escrita (25-75%)
 • Observación sistémica (25-75%)

Outra información relevante

Requírense coñecementos de inglés, especialmente na comprensión lectora, xa que unha parte do material que se facilitará ao alumno está nesta lingua. Algunhas actividades poden desenvolverse en inglés.